Vedtægter

Vedtægter for foreningen åbne Værksteder, Aarhus

Foreningens navn, hjemsted og formål

  • Foreningens navn er “Spor Kunsten – Åbne Værksteder”.
  • Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
  • Foreningens formål er at understøtte udbredelsen af, og kendskabet til den professionelle kunst, ved bl.a. afholdelse af årlige Åbne Værksteds arrangementer i østjylland.

Medlemmer

  • Medlemskab sker ved optagelse ud fra kriterier om kunstnerisk professionalisme beskrevet i ProKK’s og BKF’s optagelsesvedtægter. Optagelse kan desuden i særlige tilfælde ske efter skøn foretaget af den til enhver tid siddende bestyrelse.
  • Medlemskab og dermed stemmeret har dog kun personer, som er godkendt og ikke har restancer i kontingentbetaling.
  • Eksklusion kan komme på tale, hvis et medlems opførsel er i grov strid med foreningens vedtægter og formål. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægter.

Generalforsamling

  • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  • Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved kvitteret e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før. Medlemmer har pligt til at oplyse bestyrelsen grundigt om evt. ændringer i e-mail adresse.
  • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
    1. Valg af dirigent
    1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
    2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
    1. Eventuelle forslag.
    1. Fastsættelse af kontingent.
    1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
    1. Valg af revisor.
    1. Eventuelt
  • Forslag til behandling under Generalforsamling skal, med forslagsstillers underskrift, sendes til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
  • Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest 4 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
  • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
  • Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

Ledelse

  • Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
  • Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
  • Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
  • Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
  • Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse

  • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår

  • Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
  • Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.
  • Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

  • Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
  • Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
  • Ovenstående præmisser gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
  • Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til nyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Stiftelsen

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

Dirigent
Bettina Winkelmann

Dato
11.03.2015

Den stiftende bestyrelse

Thyge Thomasen
formand (indtil 05.10. 2015)

Bettina Winkelmann
næstformand

Mette Tønder
kasserer

Anne Østergaard
Jette Bækgaard
Inger Bruhn
Marianne Markvad
Faranak Sohi

Henrik Schulz
revisor

Jan Holmboe
revisor suppleant