Optagelseskrav

For at blive medlem af SporKunsten skal du:
1. være færdiguddannet fra
* Det Kgl. Danske Kunstakademi (MFA, Billedkunstskolerne)
* Det Fynske Kunstakademi
* Det Jyske Kunstakademi
eller
2. have en afsluttet udenlandsk uddannelse som billedkunstner svarende til en MFA
/ MA i billedkunst
eller
3. være optaget i Kunstnersamfundet under Akademiet for De Skønne Kunster
(Billedkunstner-sektionen)
eller
4. være medlem BKF eller lignende udenlandsk søsterorganisation
eller
5. opnå 10 point i henhold til SPORKUNSTEN Optagelsesvedtægt:
OPTAGELSESVEDTÆGT FOR SPORKUNSTEN
For at opnå medlemskab af SPORKUNSTEN kræves 10 point i alt.
De 10 point optjenes gennem de meritter, som ansøgeren har opnået via sin
uddannelse og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på
invitationer, bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere (jvf.
nærværende vedtægt), kunsthistorikere m.fl., eller kritikere og formidlere med en
relevant praksis bag sig.
1. Direkte adgang
● En afsluttet uddannelse på et af de tre danske kunstakademier (Det Kgl. Danske
Kunstakademi
● (MFA, Billedkunstskolerne), Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske
Kunstakademi)
● En afsluttet, udenlandsk uddannelse som billedkunstner svarende til en
MFA/MA i billedkunst.
● Medlemskab af Kunstnersamfundet under Akademiet for de Skønne Kunstner
● Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende
optagelseskriterier som BKF
2. Anden relevant kunstnerisk uddannelse
En uddannelse fra udenlandsk eller indenlandsk akademi eller kunstskole med
kunstfaglig optagelsesprocedure kan give fra 1-10 point.
3. Udstillinger på kunstmuseer og kunsthaller
Udstilling på danske eller udenlandske kunstmuseer og kunsthaller med
kvalificeret kunstfaglig udvælgelse. Det skal fremgå af ansøgningen, hvordan
udstillingen er kurateret: max 8 point i alt.
4. Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet
● Udstilling på gallerier kan, efter optagelsesudvalgets skøn over galleriets
praksis, give 1 point pr.
● galleriudstilling: max 8 point i alt.
● Deltagelse i udstillingsprojekter i ind- og udland, som anerkendes af
optagelsesudvalget.
● Det skal fremgå af ansøgningen, at udstillingen er inviteret, kurateret eller på
anden vis kunstfagligt
● udvalgt: max 8 point i alt.
● Deltagelse på en kunstnersammenslutning, der er støttet af Statens Kunstfond,
eller andre
● kunstnergrupper, der kan anerkendes af optagelsesudvalget: max 8 point i alt.
5. Censurerede udstillinger i Danmark, der modtager støtte fra Statens Kunstfond
Deltagelse på en censureret udstilling i Danmark, der er støttet af Statens
Kunstfond: max 1 point pr. udstilling, max 5 point i alt.
6. Udsmykningsopgaver / projekter til det offentlige rum
Opgaver udført med tilskud fra Statens Kunstfond eller projekter med anden
kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 8 point i alt.
7. Salg
Salg til Statens Kunstfond, kunstmuseer, fonde, indkøbsudvalg eller andre
instanser med kunstfaglig udvælgelsesprocedure: max 8 point i alt.
8. Tilskud, legater og præmieringer
Tilskud og produktionsstøtte fra Statens Kunstfond og andre offentlige
tilskudsinstitutioner samt legattildeling eller præmiering fra Statens Kunstfond
eller andre kunstfaglige fonde: max 8 point i alt.
9. Anden kunstnerisk aktivitet
● Kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, f.eks.
selvorganiserede initiativer,
● eksperimenter med hybride kunstformer, sociale interventioner i det offentlige
rum og andet, kan efter skøn give point. Dokumentation for den kunstneriske
idé og gennem-førelse vil ofte være forudsætning for, at optagelsesudvalget kan
give point: max 8 point i alt.
● Et særligt og samlet oeuvre kan også efter skøn give max 8 point. Vedtaget på
SporKunstenss generalforsamling den 09.03.2018
NB! Hvis du opfylder min. et af de første fire ovennævnte punkter, kan du optages direkte og
behøver derfor ikke forholde dig til ansøgningsfristerne.
I ansøgningen behøver du også kun svare på punkt 1 eller udfylde denne ansøgningsformular.