Generalforsamlingen november 2018

Referat fra generalforsamlingen november 2018 med følgende dagsorden:

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

1                     Valg af dirigent

2                    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3                    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4                    Indkomne forslag.

4.1  Forslag: Vi gentager/ fortsætter EKSPERIMENTET fra Spor Kunsten 2018 mht. at måtte invitere en gæst, som ikke skal godkendes af bestyrelsen.

 

4.2  Forslag: At det er muligt at have PR materiale liggende når der er fællesudstilling med  SPOR KUNSTEN.

 

4.3 Forslag: At der nedfældes/ udarbejdes en arbejds og tids-manual til hjælp/brug for bestyrelsen og som kan gå i arv til nye bestyrelser, med korte nedskrevne erfaringer.

 

5                     Fastsættelse af kontingent.

6                    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Karina og Ulla stopper – der skal vælges 2 nye til bestyrelsen

7                     Eventuelt

 

 

Ad 1:

Thyge Thomasen valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

 

Ad 1.a. Referent – ( umiddelbart faldet ud af dagsordenen )

Max valgt.

 

Ad 2:

Beretningen blev fremlagt af Hanne (formand) og kan ses på hjemmesiden sporkunsten.dk

Der var anerkendelse af bestyrelsens arbejde.

Beretningen godkendes med applaus.

 

Ad 3:

Regnskabet fremlagt af Johanna (kasserer)

Regnskabet bar tydeligt præg af de mange sponsorpenge SPOR KUNSTEN har fået i indeværende år.

Regnskabet har et overskud på kr. 41.194 kr

Der var en slåfejl i opsætningen som vil blive rettet af kassereren. Med denne påtale blev regnskabet godkendt.

 

Skulle der være nogle af medlemmerne der gerne vil se regnskabet kan det fremvises ved henvendelse til kassereren

 

Ad 4:

Forslag 1. Forslaget blev fremlagt af Inge Dahl:

 

 Vi gentager/ fortsætter EKSPERIMENTET fra Spor Kunsten 2018 mht. at måtte invitere en gæst, som ikke skal godkendes af bestyrelsen.

 

Der udspandt sig en heftig debat hvor hovedlinien er den tilbagevendende problematik omkring medlemskab og kvalitet.

Bestyrelsen finder generelt at der er en del ‘bøvl’ forbundet med gæsteordningen.

Bestyrelsen mener –  er man på et fællesværksted kan man ikke være gæst – man kan selvfølgelig godt deltage i SPOR KUNSTEN hvis man bliver godkendt som medlem, men man kan ikke deltage på SPOR KUNSTEN som gæst blot fordi man er på et fællesværksted.

 

Der blev stemt om forslaget:

4 stemte for ; 10 imod ; 5 undlod at stemme

Forslaget er dermed nedstemt.

 

Man kan invitere en gæst til at deltage i SPOR KUNSTEN på sit værksted. Gæsten skal godkendes af Bestyrelsen og indgår dermed som andre medlemmer. Gæsten skal betale det samme som medlemmerne for at deltage.

 

Forslag 2 – Inge Dahl fremlage:

 

 At det er muligt at have PR materiale liggende når der er fællesudstilling med  SPOR KUNSTEN.

 

Baggrunden for forslaget var en uheldig episode til præsentationsudstillingen i Rå Hal hvor bestyrelsen ikke havde taget stilling til det forhold at der tidligere har været mulighed for at have noget PR materiale liggende ved præsentationsudstillingen. Der kom derfor forskellige udmeldinger fra de tilstedeværende fra bestyrelsen desangående.

 

Efter en længere debat besluttedes det, at bestyrelsen må fastlægge de retningslinier der gælder til præsentationsudstillingen og afviklingen af arrangementet.

 

Forslag 3.   Forslaget blev fremlagt af Inge Dahl

 

                       At der nedfældes/ udarbejdes en arbejds og tids-manual til hjælp/brug for bestyrelsen og som kan gå i arv til nye bestyrelser, med korte nedskrevne erfaringer.  

 

Her udspandt der sig også en livlig debat der bl.a. resulterede i at Inge Dahl forlod mødet.

Generalforsamlingen fandt at forslaget var sympatisk i sin ånd, men at man ikke kunne stemme om punktet idet det til enhver tid er den siddende bestyrelse der tilrettelægger det arbejde som man enes om at realisere. Dette skifter i sagens natur fra år til år.

-> gode praktiske tiltag som f.eks. at tilrettelægge hvilke områder, de enkelte medlemmer skal uddele PR materiale i, vil være godt om bestyrelsen kunne tage hånd om. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt kan den udarbejde retningslinjer til de kommende bestyrelser.

 

Ad. 5              Fastsættelse af kontingent.

 

Dette års helt forrygende fundraising skabte et unikt budget, som har gjort det muligt at realisere nogle nye tiltag – til eks. – med det deltagerantal som i år (65 ) – ville der ikke være penge nok bare til trykning af Kataloget.

Vi har imidlertid et overskud på lidt over kr 40.000 og kan håbe på også lidt held til næste års Fundraising – hvorfor Generalforsamlingen besluttede at holde medlemsgebyret fast på kr. 1000

Gæster skal betale det samme.

 

Ad 6              Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

 

Generalforsamlingen takkede Karina Præstegaard og Ulla Bille for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.

Til bestyrelsen valgtes:

Helga Kristmundsdóttir

Elin Stefansdottir

Bestyrelsen består herefter af:

Hanne Matthiesen;

Johanna Ludvigsen;

Anne-Marie Pedersen;

Elin Stefansdottir;

Helga Kristmundsdottir;

Ingun Hansen;

Mette Mailund Strong;

Sanne Lund Jensen;

Bettina Winkelmann (suppleant )

 

Ad 7               Eventuelt

 

Her blev det bl.a debatteret hvordan dette års SPOR KUNSTEN oplevedes på de forskellige værksteder.

Generelt virkede det som om publikum har været mere ‘seriøse’ end tidligere -> måske pga. Det flotte katalog.

Kunstnerne på Syddjurs havde en god oplevelse af at skifte til SPOR KUNSTEN hvor medlemskriterierne er ‘skrappere’

 

Kunstforeninger vil gerne køre langt for at møde ‘professionelle’ hvorfor bestyrelsen/alle opfordres til at sende materiale ud til mange kunstforeninger.

 

referat/

max