Generalforsamling marts 2018

Referat generalforsamlingen fredag d. 9/3 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

• Optagelseskriterier

Bestyrelsen vil foreslå at vi ændrer optagelseskriterierne så de er sammenfaldende med BKFs. Man kan se vores optagelseskriterier på hjemmesiden https://www.sporkunsten.dk/optagelse/

•Hjemmesiden

•Skal der laves andre former for PR til næste år

•Evaluering af de forskellige forløb

•Andre indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Bettina stopper

Der skal vælges 2 nye til bestyrelsen og 2 suppleanter

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt

Ad. 1

Hanne Mathisen blev valgt til dirigent og Max Parylewicz som referent

Ad.2

Bettina fremlagde beretningen. . .

Beretningen godtaget med applaus

Ad. 3

Johanna fremlagde regnskabet.

Der var enkelte upræcisheder der blev påtalt, men regnskabet godkendes.

Ad.4

Optagelseskriterier 

Bestyrelsen vil gerne have at optagelseskriterierne matcher dem fra BKF.

Bestyrelsen mener det vil give lidt mere ’snor’ til at optage kunstnere der er interessante, ved at kunne give flere (op til 8 point) for kunstnerisk aktivitet. Der udspandt sig en længere diskussion mellem ”strammere” og ”slæggere” – Et forslag fra Thomas om en total åbenhed som også indbefatter bagere, smede, og andre der vil stille deres virke til offentlig skue – det hele på den samme dag/weekend. .

Generalforsamlingen valgte at lade bestyrelsen foretage de nødvendige justeringer så optagelseskriterierne bliver sammenfaldende med BKF.

Hjemmesiden

Bestyrelsen henstiller til alle aktive medlemmer i SPOR KUNSTEN at holde øje med hvad der står og sker på hjemmesiden. Alle oplysninger på hjemmesiden er den enkelte selv ansvarlige for (!) – Skulle der står noget der ikke er korrekt på hjemmesiden må I straks kontakte bestyrelsen for at få det rettet. Det er et stort arbejde med lister etc. så det er uundgåeligt at der opstår fejl og dem må alle være med til at få rettet.

Skal der laves andre former for PR til næste år?

Vores plakat, – Thomas Andersson vandt plakatkonkurrencen – var rigtig god og smuk – måske lidt indforstået. – Den var dog alt for stor og derfor svær at få sat op nogle steder . .

Der blev talt om at lave en genbrugsplakat måske lidt i stil med Mariko Wada’s i sin tid

– Indstikket i Århus Onsdag er fint, det skal bevares – måske med kort hvis der er plads – På generalforsamlingen var der var ingen deltagere fra Silkeborg, så hvordan indstikket i Midtjyllands Avis blev modtaget er ikke blevet evalueret.

– Udstillingen på Godsbanen var temmelig katastrofal – den må der strammes mere op omkring . . Bestyrelsen barsler med nogle ideer til næste år i.fb.m. udstillingen på Godsbanen.

– Der blev talt om ”Åbne Værksteder” og deres tiltag med temaudstilling i Rådhushallen. Generalforsamlingen fandt at det falder udenfor vores grundideer som er at vise vores værker på værkstederne.
Der er mange tiltag i Århus hen over året – ekstra mange måske pga. Kulturåret – men det er dermed også vanskeligt at få folk i tale. Den enkelte medudstiller i SPOR KUNSTEN må være meget aktiv lokalt og hvor man ellers gør sine besøgende opmærksomme på sig selv.

– Bibliotekerne var beredvillige og ville gerne deltage med at stille montre og andre udstillingsfaciliteter til rådighed – det kan man godt arbejde videre med lokalt – DOKK1 vil dog overhovedet ikke deltage.

– Logo på postkort som kan give mulighed for mere lokalt reklameindslag . . Bestyrelsen må arbejde med nogle ideer.
Der var indkommet nogle tanker og respons fra Inge Dahl. Hun mener dog at den gode snak på generalforsamlingen kom godt omkring også hendes ideer.

Ad. 5

Fastsættelse af kontingent.

Generalforsamlingen besluttede at sætte medlems gebyret op til kr. 1000 for deltagelse i SPOR KUNSTEN 2018

Ad. 6

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Bettina Winkelmann stopper efter en lang række år i bestyrelsen – hun takkes for en god indsats !

Den nye bestyrelse består af:
Karina Præstegaard; Sanne Jensen; Hanne Mathisen; Anne-Marie Pedersen; Ulla Bille; Johanna Ludvigsen; Mette Mailund;
Suppleant: Ingun Hansen

Ad.7

Fejl i dagsordenen. Punktet udgår

Ad.8

Det er forbigået referentens opmærksomhed hvis der var noget under dette punkt . . – Man glædede sig generelt til den kommende FEST og den Herlige Ærtesuppe !

SPORKUNSTEN
Generalforsamlingen 2018
Max