Generalforsamling 2020

DIGITAL GENERALFORSAMLING i SPOR KUNSTEN 

fredag d.13 november 2020 kl. 17.00 

12 deltager

Dagsordenen er som følger 

  • Valg af dirigent: Hanne Matthiesen
  1. 2.  Valg af referent : Ingun Hansen
  1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

SE FORMANDSBERETNING 2020

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse af kasser

      Johanna Ludvigsen

      Regnskabet godkendes af generalforsamlingen

  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (udsendt sammen med første 

indkaldelse) Udsættes til næste generalforsamling

  • Indkomne forslag.: Udgår da der ikke er indkommet forslag
  1. 7. Fastsættelse af kontingent. 

Der vedtages at hæve kontingentet til 1200 kr. Der har været svært at få støtte og        diverse udgifter med print af selfies mm er steget betydeligt.

       8       Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Johanna og Ingun stopper. 

     Der   enstemmigt vagt 2 nye medlemmer til bestyrelse

     Marianne Markvad og Helle Bang

        9,         Eventuelt :  

  Under Evt. Blev der diskuteret frem og tilbage vedr. Optagelseskriterierne, herunder specielt vedr. dkod , danske kunsthåndværkere og designere. Skal de komme ind på lige fod med eks  bkf medlemmer. Nu ryger de ikke direkte ind, men skal godkendes af optagelsesudvalget via pointsystem. (Kan ses på hjemmesiden). Nogle var bange for at der kunne komme smagsdommer over optagelserne. Der blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med emnet og tage det op til næste generalforsamling.